Error message

User warning: The following module is missing from the file system: inspiro. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/id118/domains/konoconsultants.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Privacybeleid

Privacybeleid Kono Consultants NV

 1. Wie wij zijn
  1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent Kono Consultants NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 31 2550 Kontich  en met ondernemingsnummer BE 0471.279.052. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze Website en Jobportal.  
  2. Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die u met ons deelt via onze Website, Jobportal, mail, LinkedIn of job & recruteringsplatformen. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft.
  3. Onze Website, www.konoconsultants.com, is eigendom van en wordt beheerd door Kono Consultants NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 31 2550 Kontich  en met ondernemingsnummer BE 0471.279.052. De Website wordt gehost door Realityhost, Heidehoeven 23 te 2980 Zoersel met ondernemingsnummer BE 0828.723.260. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.
  4. Onze Jobportal, https://konoconsultants.catsone.com/careers/, wordt beheerd door  Kono Consultants NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 31 2550 Kontich  en met ondernemingsnummer BE 0471.279.052. De jobportal wordt gehost door Catsone Software Inc, 706 2nd Ave S #950 Minneapolis, MN 55402 USA. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.
  5. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.
  6. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons per e-mail naar privacy@konoconsultants.com ter attentie van de Privacy Officer/Data.
  7. Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 22/05/2019.
 2. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN
  1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
  2. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
   1. Contactgegevens: indien u gebruikt maakt van het contactformulier op onze Website of reageert op een jobposting op onze Jobportal of spontaan regareert via onze Website dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Indien u met ons connecteert op LinkedIn dan verzamelen we de contactgegevens die u daar ter beschikking stelt: naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer en adres. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
   2. Profielgegevens: indien u een account aanmaakt op onze Jobportal, dan registreren wij naast Contactgegevens (zie punt a) tevens uw persoonlijk paswoord.  Dit paswoord is enkel door u gekend en kan door ons niet gelezen worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen en geheimhouden van een veilig paswoord.
   3. Gebruiksinformatie: wij verwerken geen persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze Website of Jobportal.
   4. CV gegevens: wij verzamelen persoonsgegevens betreffende uw ervaring, kennis, opleiding en loopbaan. Deze persoonsgegevens worden door u ter beschikking gesteld via het CV dat u verstuurt via onze Website, Jobportal of email (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen of bankrekeningnummers te vermelden in uw CV) of via de gegevens die u zelf publiceert op LinkedIn of op job- en recruteringssites.
  3. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
   1. Om te kunnen antwoorden op uw verzoek of vraag.
   2. Om u passende jobaanbiedingen door te sturen.
   3. Om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van of het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
   De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming wanneer u ons zelf uw persoonsgegevens bezorgt of gerechtvaardigd belang indien u uw persoongegevens beschikbaar stelt op LinkedIn of op job- en recruteringssites waarbij ons gerechtvaardigd belang het doorsturen van jobaanbiedingen is.
  4. Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestamming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
  5. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.C.
 3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering
  1. Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden zolang u uw toestemming niet intrekt of zolang u zich niet verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  2. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
  3. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.
 4. Uw rechten als individu
  1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.
  2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

  1. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.
  2. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

  1. Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken - rekening houdend met de doeleinden van de verwerking - te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

  1. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
   1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
   2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
   3. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
   4. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
  2. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,  
   1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
   2. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
   3. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
   4. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
   5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

  1. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
   1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
   2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
   3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
   4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.
  2. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
   1. Met uw toestemming;
   2. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
   3. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
   4. Om redenen van openbaar belang.
  3. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

  1. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.
  2. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

  1. U heeft te allen tijde het recht om - vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
   1. De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
   2. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
  2. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
  3. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  1. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact.
 1. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
  1. Om onze Website aan te beiden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:
   1. Riffle Media, vestigingseenheid nr. 2.177.642.080 van ScaleCity BVBA, Prins Boudewijnlaan 41 te 2650 Edegem met ondernemingsnummer BE0810.613.063 ( hosting provider);
  2. Om onze Jobportal aan te beiden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:
   1. Catsone Software Inc, 706 2nd Ave S #950 Minneapolis, MN 55402 USA (cloud provider);
  3. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  4. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder uw toestemming.  Onder derde partijen vallen evenwel niet met ons verbonden vennootschappen, zoals voorzien in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen, die vallen onder de Cronos Groep NV gevestigd te Veldkant 33A 2550 Kontich met ondernemingsnummer 0467.132.994. Onze Website en Portal maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanelen. Deze sociale media kanalen zijn LinkedIn en Twitter. Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.
  5. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
   1. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
   2. Twitter: http://twitter.com/privacy;
 2. Doorgifte van persoonsgegevens
  1. Er gebeurt doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte, nl. de Verenigde Staten van Amerika (VSA).
  2. Wij verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar de VSA zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.
  3. Catsone Software Inc, 706 2nd Ave S #950 Minneapolis, MN 55402 USA.  Catsone Software voldoet aan de vereisten van het EU-U.S. Privacy Shield Framework.  Meer informatie op https://catsone.com/privacy-and-terms/
  4. U gaat akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens naar de VSA.
 3. Cookies
  1. Onze Website maakt geen gebruik van cookies.
 4. Aanpassingen aan de privacy policy
  1. Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de Website.