Privacybeleid

Kono Consultants N.V.

PRIVACY POLICY

 

Dit privacy beleid, hiernagenoemd de “Privacy Policy”, verklaart de privacy procedures van Kono Consultants N.V. op de Website. In deze Privacy Policy lichten we toe hoe we uw persoonsgegevens zullen behandelen overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gebeurlijke aanpassingen aan deze wet en overeenkomstig de EU verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf het moment dat ze van kracht worden, hiernagenoemd “Privacywet”. Deze Privacy Policy laat ons toe om open en transparent te zijn zodat u weloverwogen keuzes kan maken aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Onze Privacy Policy verklaart:

 • - Welke persoonsgegevens we verzamelen.
 • - Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en met wie deze gedeeld kunnen worden.
 • - Uw rechten aangaande de verzamelde gegevens.

 

 

 

 

Uw persoonsgegevens zullen verzameld en verwerkt worden door Kono Consultants N.V., een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te B-2550 Kontich, Veldkant 31 en gekend in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0471.279.052.

We behoudens ons het recht voor om aanpassingen te maken aan onze Privacy Policy. De meeste recente versie van onze Privacy Policy zal steeds beschikbaar zijn op onze Website. Deze Privacy Policy werd het laatste aangepast op 19 maart 2018.

Door onze Website te gebruiken geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen voor de doelen zoals aangegeven in deze Privacy Policy.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

 

We verzamelen verschillende soorten van persoonsgegevens:

 • - Persoonsgegevens die u aan ons bezorgt: bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer die u invult in het contact formulier en alle andere bijkomende informatie die u ons bezorgt middels het indienen van uw CV of via andere communicatie kanalen.
 • - Persoonsgegevens die we bekomen door uw gebruik van onze Website of diensten:
  • Log informatie: we kunnen bepaalde informatie opslaan in de logbestanden van onze servers zoals, maar niet beperkt tot:
    • Internet Protocol address;
    • Browser-informatie;
    • De externe website die u verwees naar onze Website;
    • De pagina's die u bezoekt op onze Website;
    • De datum en uur waarop u een pagina bezocht hebt;
    • Details over hoe u onze diensten gebruikt.
  • Toestel informatie: we kunnen informative verzamelen eigen aan het gebruikte toestel, vb. serienummer, hardware type, versie etc.
  • Lokale opslag: gebruikmakend van de webbrowser opslag, applicatie gegevensbuffers en andere mechanismen op uw toestel kunnen we informatie verzamelen en opslaan (inclusief persoonsgegevens)

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze dienstverlenging te verlenen, te onderhouden, te promoten en om te verbeteren alsook om nieuwe diensten te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden enkel zolang bijgehouden als nodig is de doelen te bereiken waarvoor ze verzameld werden.

 

We kunnen uw persoongegevens gebruiken om:

 • - Met u te communiceren zodat we u feedback kunnen geven op de de vragen die u gesteld hebt via het contactformulier of via e-mail of om te antwoorden op uw sollicitatie en om u jobaanbiedingen door te sturen;
 • - U onze diensten op de Website aan te bevelen.

 

We zullen uw persoonsgegevens enkel delen:

 • - Met uw toestemming: we delen persoonsgegevens met andere bedrijven dan Kono Consultants NV of met andere bedrijven die geen onderdeel van de Cronos Groep zijn. Gelieve op te merken dat indien klikt op een sociale media knop, het sociale media bedrijf in kwestie eventueel uw persoonsgegevens kan verzamelen. In dat geval is het privacy beleid van het sociale media bedrijf van toepassing.
 • - Voor wettelijke redenen: we kunnen persoonsgegevens delen teneinde te voldoen aan geldende wetgeving of verorderingen of om te voldoen aan een gerechterlijk bevel.
 • - Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: deze entiteiten mogen enkel persoonsgegevens verwerken volgens onze instructies en voor de doeleinden nodig voor het vervullen van de doeleinden van de verwerking. Deze entiteiten zijn evenzeer geboden door de Privacywet.

 

Uw rechten

Wij stellen op uw vraag volgende zaken gratis ter beschikking:

 • - alle persoongegevens die we over u bijhouden;
 • - verdere informatie aangaande het doel waarvoor we persoonsgegevens verzamelen;
 • - bijkomende informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens of de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.

 

 

 

 

U hebt het recht om een gratis kopie te ontvangen in een begrijpelijke vorm van elke relevant persoonsgegeven dat verwerkt wordt.

Incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens als tevens persoonsgegevens die uw fundamentele rechten aantasten zullen op uw verzoek gratis verwijderd of aangepast worden.

U mag ons, gratis, verbieden om uw persoonsgegevens te verwerken of u mag protesteren tegen het verwerken van persoonsgegevens op voorwaarde dat u een dwingende en wettelijke reden kan opgeven.

Wij zullen in geen enkel geval persoonsgegevens verwerken die te maken hebben met ethnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen of persoonsgegevens die te maken hebben met uw gezondheid of sexualiteit.

 

Contact informatie

 

In het geval dat u vragen zou hebben aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens of in het geval dat u een aanvraag wil indien voor het opvragen, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens of indien u zou willen protesteren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan u een e-mail sturen naar privacy@konoconsultants.com . We zullen u antwoorden of de relevante informatie doorsturen binnen een redelijke termijn en in elk geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van uw e-mail en binnen de 30 dagen na uw aanvraag het nodige doen in het geval u protesteerde tegen de werking of aanvraag voor aanpassing of verwijdering.